Työvalmennus - valmennuspalvelut


VALMENNUSPALVELUMODUULIT

Palveluohjaus | Perehdytys | Terveydenhoitajan palvelut | Työvalmennus | Yksilövalmennus | Ryhmävalmennus

1. Palveluohjaus

 • Palveluohjaus on yhteistyötä tulevan valmentautujan, ohjaavan tahon sekä muun verkoston välillä.
 • Palveluohjaus on työvalmennuksen oikea-aikaisuuden arviointia yhdessä verkoston kanssa. Palveluohjaus sisältää työvalmennusyksikön etsimistä ja tutustumista työvalmennusyksiköihin, kokonaisvaltaisen valmentautujan tietojen alkukartoituksen ja työvalmennuksen tavoitteen määrittelyn, tukikelpoisuuden selvittämisen, palveluun perehdyttämisen ja työvalmennussopimuksen solmimisen. Palveluohjausta on myös yhteistyömahdollisuuksien luominen asiakastyötä varten.
 • Palveluohjaus luo pohjan henkilökohtaiselle työvalmennussuunnitelmalle. 

2. Perehdytys

 • Yleisperehdytys ja informaatiotilaisuus kaikille Sovatekiin tuleville. Perehdytyksessä kerrotaan Sovatekista organisaationa ja toiminta-ajatukseen, visioon ja arvoihin perustuvasta työvalmennuksesta sekä muista palveluista ja työelämän pelinsäännöistä.
 • Työvalmennusyksikössä valmentautuja perehdytetään henkilöstöön, tiloihin ja toimintaan, etenkin työsuojelulainsäädännön näkökulmasta. 

3. Terveydenhoitajan palvelut

 • Sovatek-säätiölle tulevilla kaikilla kuntoutujilla on mahdollisuus säätiön terveydenhoitajan suorittamaan terveys-tarkastukseen, joka tehdään valmennussuhteen alkuvaiheessa. Tarkastuksessa terveydenhoitaja selvittää valmentautujan yleistä terveydentilaa, hänen kykyään selviytyä hänelle suunnitellusta työstä sekä mahdollisia työhön liittyviä rajoituksia. Terveydentilan ja työkyvyn selvittämiseen käytetään menetelmänä haastattelua. Tarkastukseen varataan aikaa 1 ½ tuntia. Terveystarkastuksen yhteydessä tehdään tarkempia tutkimuksia tarpeen mukaan.
 • Terveydenhoitaja huomioi ja hyödyntää ohjaavan tahon lähettämät, valmentautujasta aiemmin tehdyt lääketie-teelliset ja muut selvitykset.
 • Terveystarkastukseen sisältyy jokaisen valmentautujan yksilölliset tarpeet huomioiva terveysneuvonta. Mikäli terveystarkastuksen yhteydessä tulee esille jatko-ohjauksen tarvetta, hoidetaan se yhdessä valmentautujan kanssa heti tai hänelle varataan uusi aika, jolloin asiaa selvitellään tarkemmin. 
 • Lisäksi terveydenhoitaja toteuttaa arkipäivisin sairasvastaanottoa ajanvarauksella.

4. Työvalmennus

 • Työvalmennus on Sovatek-säätiön eri työvalmennusyksiköissä valmentautujan yksilöllisten tarpeiden ja valmiuksien mukaan suunniteltua, valmennussuunnitelmaan kirjattua, tavoitteellista ja arvioitavissa olevaa työelämän pelinsäännöin tehtävää, ohjattua työtä.
 • Työvalmennus on päivittäisen tuen antamista vaikeusasteeltaan erilaisten töiden opettelussa, konkreettisten taitojen opettelua, yhteistoimintaa työyhteisön muiden jäsenten kanssa sekä mm. säännöllisyyden, huolellisuuden ja siisteyden opettelua.
 • Työvalmennus on prosessi, jossa työskennellään yhdessä, etukäteen määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työvalmennus on työskentelytapa, jossa työvalmentaja jakaa tietonsa, taitonsa ja kokemuksensa tukemaan valmentautujan tavoitteiden saavuttamista. Työvalmennus on työn avulla valmentamista, mikä antaa valmentautujalle mahdollisuuden saavuttaa työelämässä tarpeellisia tietoja, taitoja ja osaamista sekä onnistumisen kokemuksia ja saada valmentautuja ottamaan vastuuta omasta kehityksestään.
 • Loppuvaiheessa työvalmennus voidaan toteuttaa myös Sovatekin ulkopuolisissa työpaikoissa.
 • Työvalmennuksen tavoitteena on:

  • Mielekkääseen elämään tukeva työvalmennus - Tukea ja ylläpitää valmentautujan aktiivista toimintakykyä, säännöllistä elämänrytmiä ja arkielämän hallintaa työtoiminnan ja sosiaalisen kanssakäymisen keinoin. Tavoitteena on, yhdessä yksilövalmentajan ja valmentautujan tukiverkoston kanssa neuvoa, ohjata, motivoida ja tukea valmentautujaa vapaa-ajan käytön suunnittelussa ja vaihtoehtoisten, valmentautujan elämisen laatua ylläpitävien palvelujen löytämisessä Sovatekin ulkopuolelta. Tavoitteena voi olla palaaminen kotiin, paremmin arkielämässä suoriutuen.
  • Työelämätavoitteinen työvalmennus - Tavoitteena on valmentautujan työmarkkinakelpoisuuden ja ammatillisten valmiuksien lisääminen ja tukeminen, työtaitoja päivittämällä ja kehittämällä ja työnhakua tukemalla. Aktivoitumisen lisäksi, tavoitteena yleensä on työllistyminen avoimille työmarkkinoille.
  • Opiskelua ja ammatillista koulutusta tukeva työvalmennus - Tavoitteena on valmentautujan opiskeluvalmiuksien lisääntyminen ja opiskelua hyödyttävän ja tarvittavan työkokemuksen saaminen erilaisissa työtehtävissä. Tavoitteena voi myös olla johonkin oppilaitokseen opiskelemaan hakeutuminen tai kouluttautuminen Sovatekissa, esim. oppisopimuskoulutuksena. 

5. Yksilövalmennus

 • Valmentautujaryhmien laajentuminen ja muuttuminen entistä haastavimmaksi on merkinnyt kuntoutujien työvalmiuksien heikkenemistä. Kun kuntoutujien elämäntilanteet edellyttävät laaja-alaista tukea ja verkostoyhteistyötä, on sitä vaikea toteuttaa osana työvalmennusta. Niinpä valmentautujan toimintakyvyn ja arjen hallinnan tueksi on Sovatekissa eri ammattialojen asiantuntijoita yksilövalmentajina.
 • Asiantuntijapalveluna yksilövalmennusta toteuttavat Sovatekin yksilövalmentajat ja muut työntekijät oman osaamisalueensa ja valmentautujan tarpeiden mukaisesti. Yksilövalmennus voi painottua esim. opinto-ohjaukseen, työpaikan hakuun, omien voimavarojen ja toiveiden ja kehittämistarpeiden tunnistamiseen, työyhteisössä toimimiseen, hoidon tai muiden palveluiden tarpeen arviointiin ja niihin ohjaamiseen, työtehtävien soveltuvuuden arviointiin tai muihin valmentautujan arkielämässä selviytymiseen ja valmennukseen vaikuttaviin tekijöihin. Yksilövalmentaja aktivoi yhteistyössä valmentautujan kanssa tarvittaessa muuta palvelu- ja lähiverkostoa.
 • Yksilövalmennus tähtää kokonaisuuden hallintaan. Valmennussuunnitelman laatiminen ja seuranta ja lausunto työvalmennuksesta ovat yksilövalmentajan työtä. Sitä tehdään yhteistyössä työvalmentajan ja myös muiden alojen ammattihenkilöiden kanssa. Yksilövalmennus on myös moniammatillista työtä, jota tehdään yhteistyössä sosiaali-, terveys-, koulutus- työllisyys- ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Yksilövalmentaja on linkki Sovatekin oman organisaation, työvalmentajien, valmentautujan ja yhteiskunnan muiden toimijoiden välillä.
 • Valmennuksen onnistumisen kannalta valmentajien välinen vuorovaikutus on keskeistä. Yhteistyö, työparityöskentely, työ- ja yksilövalmentajien kesken on avain kokonaisuuden hallintaan. 

6. Ryhmävalmennus

 • Sovatekin yksilövalmentajat tuottavat kuntoutujille tarpeen vaatiessa ja mahdollisuuksien mukaan ryhmävalmennusta. Toiminnallisissa, vuorovaikutteisissa vertaistukiryhmissä harjoitellaan työelämän - ja arjenhallintaan liittyviä taitoja. Päivitetään työnhakutaitoja ja -asiakirjoja mm. atk-osaamista hyödyntämällä ja lisäämällä.
 • Ryhmät tekevät tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin, työpaikoille ja erilaisiin palvelupisteisiin. Myös vapaa-ajan toimintojen (liikunta, kirjasto, teatteri, konsertit jne.) hyödyntäminen on tärkeä osa ryhmävalmennusta.
 • Ryhmävalmennuksessa hyödynnetään Sovatekin työvalmennuksen tukipalvelujen lisäksi yhteistyöverkoston asiantuntijoiden järjestämät keskustelu- ja luentotilaisuudet.