Työvalmennus

Työvalmennus on yhteisöllistä toimintaa, jossa työnteon ja siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantamaan yksilön kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä parantamaan hänen arjenhallintataitojaan. Työvalmennukseen voivat hakeutua työttömät henkilöt ja kuntoutujat, jotka kaipaavat vielä tukea työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen sekä työhön tai koulutukseen hakeutumiseen. Työvalmennus toteutetaan Sovatekin työvalmennusyksiköissä tai eri yhteistyöyrityksissä. 

Työvalmennuksessa tarjotaan työ- ja toimintakykyä vahvistavia, mielekkäitä eri alojen työtehtäviä sekä vahvistetaan valmentautujan mahdollisuuksia päästä työelämään, koulutukseen tai muuhun valmentautujan elämäntilannetta tukevaan palveluun. Työvalmennuksen aikana vahvistetaan osallisuutta yhteisössä toimimalla sekä selvitetään ja vahvistetaan jäljellä olevaa työ- ja toimintakykyä valmennuksen keinoin.

Työvalmennuksen tavoitteena on:

  • Mielekkääseen elämään tukeva työvalmennus - Tukea ja ylläpitää valmentautujan aktiivista toimintakykyä, säännöllistä elämänrytmiä ja arkielämän hallintaa työtoiminnan ja sosiaalisen kanssakäymisen keinoin. Tavoitteena on, yhdessä yksilövalmentajan ja valmentautujan tukiverkoston kanssa neuvoa, ohjata, motivoida ja tukea valmentautujaa vapaa-ajan käytön suunnittelussa ja vaihtoehtoisten, valmentautujan elämisen laatua ylläpitävien palvelujen löytämisessä Sovatekin ulkopuolelta. Tavoitteena voi olla palaaminen kotiin, paremmin arkielämässä suoriutuen.
  • Työelämätavoitteinen työvalmennus - Tavoitteena on valmentautujan työmarkkinakelpoisuuden ja ammatillisten valmiuksien lisääminen ja tukeminen, työtaitoja päivittämällä ja kehittämällä ja työnhakua tukemalla. Aktivoitumisen lisäksi, tavoitteena yleensä on työllistyminen avoimille työmarkkinoille.
  • Opiskelua ja ammatillista koulutusta tukeva työvalmennus - Tavoitteena on valmentautujan opiskeluvalmiuksien lisääntyminen ja opiskelua hyödyttävän ja tarvittavan työkokemuksen saaminen erilaisissa työtehtävissä. Tavoitteena voi myös olla johonkin oppilaitokseen opiskelemaan hakeutuminen tai kouluttautuminen Sovatekissa, esim. oppisopimuskoulutuksena. 


Työvalmennus perustuu tekemällä oppimiseen. Sovatek-säätiössä on työvalmennusta monilla eri aloilla. Valmentautuja tekee yksikön töitä, omien voimavarojensa mukaan työvalmentajan ohjauksessa. Työvalmennus on päivittäisen tuen antamista vaikeusasteeltaan erilaisten töiden opettelussa, konkreettisten taitojen opettelua, yhteistoimintaa työyhteisön muiden jäsenten kanssa sekä mm. säännöllisyyden, huolellisuuden ja siisteyden opettelua. Työvalmennus on työn avulla valmentamista, mikä antaa valmentautujalle mahdollisuuden saavuttaa työelämässä tarpeellisia tietoja, taitoja ja osaamista sekä onnistumisen kokemuksia ja saada valmentautuja ottamaan vastuuta omasta kehityksestään.
Valmentautujalle laaditaan yksilöllinen valmennussuunnitelma. Työvalmennus on prosessi, jossa työskennellään yhdessä, etukäteen määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työvalmennuksen aikana on mahdollisuus saada valmennussuunnitelman mukaisesti yksilöllistä tukea, ohjausta ja neuvontaa mm. terveyteen, arjen hallintaan sekä työnhakuun ja opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Valmentautuja voi myös osallistua pienryhmätoimintaan, lyhytkursseille ja suorittaa hygieniapassi, työturvallisuuskortti ja tulityökortti. Lisäksi työvalmennukseen voidaan tarvittaessa sisällyttää myös muita kuntoutuspalveluita, kuten mielenterveys- ja päihdepalveluita

Työvalmennusta toteuttaa kokenut moniammatillinen työryhmä, jossa työskentelee työvalmentajan lisäksi palveluohjaajia, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, kuntoutuksen ohjaaja, sosiaalityöntekijä, psykologi, sosionomi sekä toimintaterapeutti. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Työvalmennuksen kehittämishankkeina tällä hetkellä Sovatek-säätiössä on meneillään Kunnolla töihin –hanke, Tekemään –hanke sekä syksyllä 2015 käynnistyvä Arvion mekin ansaitsemme –hanke.

Sovatek-säätiö tarjoaa erilaisia valmennuspalveluita; mm. sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa, kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua, palkkatuettua työtä, oppisopimuskoulutusta, Kelan järjestämää mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennusta, ammatillista perusopetusta yhteistyössä Bovallius-ammattiopiston kanssa sekä ammatillisten oppilaitosten kanssa yhteistyössä toteutettuja opintoja tukevia pajajaksoja. Selvittääksesi omia mahdollisuuksiasi ole yhteydessä Sovatek-säätiön palveluvastaaviin tai omaan työntekijääsi Työvoiman palvelukeskuksessa tai Työvoimatoimistossa.

Valmennuspalvelumoduulit

Palveluohjaus
Perehdytys
Terveydenhoitajan palvelut
Työvalmennus
Yksilövalmennus
Ryhmävalmennus

Terveydentoitajan palvelut


Työvalmennuksen lyhytkurssit


Työelämätietous
Työturvallisuuskorttikoulutus
Tulitöiden turvallisuuskoulutus
Työnhakukoulutus
Opiskelemaan hakeutuminen ja oppimaan oppiminen
Hygieniapassi
Yksilövalmennus
Ryhmävalmennus

Arviointipalvelut

Työkokeilu / Työssä suoriutumisen arviointi