Tietosuojaseloste

Sovatek-säätiön yleinen tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Informointi rekisteröidylle.

Rekisterinpitäjä
Rekisterin pitäjänä toimii pääsääntöisesti palvelua ostava toimeksiantaja. Sovatek-säätiön tärkeimpien asiakasrekisterien ylläpitäjät ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (päihdepalvelut) ja Jyväskylän kaupunki (kuntouttava työtoiminta)

Tämä tietosuojaseloste ei ole yhden yksittäisen asiakasrekisterin seloste. Jokaiselle asiakasrekisterille löytyy oma tietosuojaselosteensa, josta käy ilmi ko. rekisteriä koskevat tarkemmat tiedot. Tämä info kokoaa Sovatek-säätiön eri asiakasrekistereiden tietoja yleisellä tasolla. Tämän infon tarkoitus on tiedottaa rekisteröityjä rekistereiden tarkoituksesta ja sisällöstä sekä rekisteröityjen oikeuksista.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Tietosuojavastaava
Asko Hiltunen
Matarankatu 4
40100 Jyväskylä
Puh: 050 366 9336
E-mail: asko.hiltunen@sovatek.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietojen käsittely perustuu kunkin toimeksiantajan ja palvelun tuottamiseen liittyvän lainsäädännön vaatimuksiin.  Sovatek-säätiö voi käyttää henkilötietoja muillakin tavoin, mikäli asiakas antaa tähän erillisen suostumuksensa. Sovatek-säätiö voi yhdistää annettuja tietoja Sovatek-säätiö muista lähteistä keräämiin tietoihin.

Rekisterin tietosisältö:
Asiakasrekistereihin tallennetaan ainoastaan sellaisia tietoja, jotka ovat kunkin toimeksiannon ja toiminnan kannalta välttämättömiä. Tietosisältö vaihtelee asiakkaan palvelusta ja toimeksiannosta riippuen.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteröity itse on tärkein tietolähde. Toimeksiantajalta tulee asiakkaan palvelun kannalta tarpeellisten henkilötietojen lisäksi toimeksiantoon liittyviä tietoja. Rekisteröidyn nimenomaisella luvalla voidaan kerätä tietoja viranomaisilta tai muilta organisaatioilta. Joissain palveluissa rekisteriin kirjataan Sovatek-säätiön henkilöstön havaintoja – tämä tapahtuu vain silloin, kun se toimeksiannosta johtuen on tarpeen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja luovutetaan silloin, kun toimeksianto ja sen taustalla oleva lainsäädäntö niin edellyttävät. Tietoja kullekin rekisteröidylle henkilölle toimeksiannoista antavat ensisijaisesti toimeksiantajat, mutta myös Sovatek henkilöstö. Toimeksiantajalle ja asiakkaalle luovutetaan yhteenvedon ja raportin tapaisia tietoja, joissa vedetään yhteen rekisterin tiedot ja asiantuntijoiden mahdolliset johtopäätökset.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:

Sovatek-säätiö ei siirrä tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Tiedot säilytetään Sovatek-säätiön palvelinympäristössä asianmukaisesti suojattuna ja varmennettuna. Sovatek-säätiön tekniset, hallinnolliset ja fyysiset prosessit on suunniteltu suojaamaan henkilötiedot tietoturvaloukkauksilta. Sovatek-säätiö suojaa henkilötiedot asianmukaisesti omissa järjestelmissään. Mahdollisten yhteiskäytössä olevien rekisterien suojaus on kuvattu erillisissä rekisteriselosteissa.

Tarkastusoikeus:
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja asiakkaasta on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse Sovatek-säätiön sähköpostiosoitteeseen, joka on ilmoitettu selosteessa. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Asiakkaalla on oikeus vaatia asiakkaasta rekisteriin tallennetun tiedon korjaamista. Jos haluat korjata tietojasi, tapahtuu se ottamalla yhteyttä Sovatek-säätiön yhteyshenkilöön.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Asiakkaalla on oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle yritykselle. Asiakkaalla on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Sovatek-säätiö korostaa, että tietojen antaminen ja käsittelyn salliminen voi olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys. Sovatek-säätiöllä on oikeus keskeyttää palveluiden tarjoaminen, mikäli asiakas ei anna palvelun kannalta olennaisia tietoja tai vaatii niiden poistamista.

Lisäksi rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:
  • Tietoa siitä, mitä tietoja henkilörekisterissä ylipäätään säilytetään (tämä tieto löytyy palvelukohtaisista rekisteri- tai tietosuojaselosteista).
  • Tietoja siitä, kuka ja mitä tarkoitusta varten on käsitellyt hänen tietojaan (=lokitiedot)
  • Oikeus saada tietoja rekisterin tietoturvaloukkauksesta silloin, kun koskee häntä itseään.
  • Oikeus rajoittaa tietojensa käsittelemistä, mikäli tiedot eivät pidä paikkaansa, siksi aikaa kun ne saadaan korjattua

Henkilötietojen säilytys:
Sovatek-säätiö säilyttää henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämä tai lain nojalla sallittu.

Sovatek / Hallinto

Toimisto: Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä Karttalinkki

Uusi tulevaisuus