Arviointi- ja kuntoutustutkimukset


Kuntoutustutkimuksilla Sovatek-säätiöllä tarkoitetaan vaikeasti päihdeongelmaisten asiakkaiden tutkimista oikeiden ja tarkoituksenmukaisten kuntoutus- ja sosiaalipalvelujen löytämiseksi.

Kohderyhmät

 • Alkoholinkäyttäjät
 • Sekakäyttäjät
 • Kaksoisdiagnoosi-asiakkaat
 • Pitkäaikaistyöttömät, joilla päihteiden käyttöön liittyviä elämänhallinnan ongelmia, työikäiset vajaakuntoiset
Merkitys
 • Selkeyttä ja jäsennystä asiakkaan tilanteeseen
 • Tutkimuksen tuomaa uutta tietoa ja varmistusta oletuksiin
 • Kuntoutuksen tuloksellisuuden parantaminen
 • Syrjäytymiskehityksen katkaiseminen
Tavoitteet
 • Päihdekierteen katkaisu
 • Kokonaisvaltainen tilannekartoitus
 • Kuntoutustarveselvitys
 • Kuntoutumisedellytysten luominen
 • Motivointi jatkotyöskentelyyn
 • Tarvittavat lausunnot ja hakemukset
 • Jatkokuntoutussuunnitelman laadinta yksilöllisesti
 • Hoitosuunnitelma päihteidenkäytön osalta

Arviointi- ja kuntoutustutkimuksen toteutus

Arviointi- ja tutkimusjaksolle tulo

Arviointi- ja tutkimusjaksoille otetaan asiakkaat lähettävän tahon arviointi- ja tutkimuspyynnön tai lähetteen mukaisesti. Arviointi- ja tutkimusjakso voidaan aloittaa myös Sovatek-säätiön avo- tai laitospalveluissa oleville asiakkaille tehdyn hoidon tarpeen arvion perusteella. Näissä tilanteissa säätiö neuvottelee työvoimahallinnon, kunnan tai muun lähettävän tahon kanssa arviointi- ja tutkimuspalveluiden aloittamisesta.

Arviointijaksoja voi edeltää katkaisu- ja vieroitushoitojakso.

Vieroitusjakso 7-21 vrk
tarvittaessa osastolla yksilöllisen tarpeen mukaan

Tutkimusjakso osastolla 7-14 vrk

 • Tutkimuksesta vastaa moniammatillinen tiimi

 • Menetelminä haastattelu, strukturoidut arviointilomakkeet, lääkärin- ja toimintaterapeutin tutkimus, tarvittavat lisätutkimukset (esim. neurologiset tutkimukset ja laboratoriotutkimukset)

 • Toiminnan havainnointi osastolla 24h ja ryhmissä

Jatkokuntoutussuunnitelma laaditaan loppupalaverissa, johon osallistuvat asiakkaan lisäksi työryhmä ja tutkimuksen tilaaja. Loppupalaverissa asiakaalle annetaan palautetta tutkimustuloksista ja hän saa jatkokuntoutussuositukset.


Yhteystiedot
Sairaanhoitaja Sirpa Tulla 
puh. 040-5172844 
email: sirpa.tulla@sovatek.fi 

Toimintaterapeutti Päivi Valtonen
puh. 040-7069661
email: paivi.valtonen@sovatek.fi

Sovatek-säätiö
Keskussairaalantie 20B
40620 JYVÄSKYLÄ