Avohoitopalvelut:       Laitoshoitopalvelut:
Kuinka hakeudutaan hoitoon Alkoholivieroitusosasto
Päihdepäivystyspalvelu Huumevieroitusosasto
Terveysneuvontapalvelu
Liikkuva terveysneuvontapalvelu Visiitti Ongelmapelaajien palvelut:
Kuinka hakeudutaan päihdekuntoutukseen  Ongelmapelaajien hoito
Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö Pelissä -hankeArviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö

Tukee kuntoutujaa oman arjen hallintaan sekä arvioi, parantaa ja ylläpitää kuntoutujan toiminta- ja työkykyä yhteistyössä kuntoutujan ja hänen verkostonsa kanssa. Yksikkö toimii oman alansa erityisasiantuntijana ja kehittäjänä.

Päihteiden käyttäjien lisäksi palveluja on ongelmapelaajille ja muista riippuvuuksista kuntoutuville. Läheisille annetaan tukea, neuvontaa ja ohjausta.

Kuntoutuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa, huomioiden hänen läheistensä, viranomaisten sekä muiden palveluntuottajien näkemykset ja resurssit.

Toimintamuodot ja moniammatillisen työryhmän tuottamat palvelut perustuvat psykososiaalisen kuntoutuksen ja päihdelääketieteen menetelmiin.

Palvelut ja toimintamuodot

 • päihdekuntoutus
  • sosiaalityö 
  • tukea antavat keskustelut
  • yksilö-, pari- ja perheterapia
  • lapsilähtöinen päihdetyö
  • akupunktiohoito
  • lääkehoito 
  • ryhmässä tapahtuva päiväkuntoutus
  • tukea työelämän päihdeongelmiin tarjoavat Kolmas kerta hoitoonohjauspalvelu
  • opioidiriippuvaisten korvaushoito sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 286/2002 mukaisesti
 • toimintaterapia
 • palveluohjaus
 • verkostotyö
 • jalkautuva päihdekuntoutuksen tarpeen sekä työllistymisen esteiden arviointi
 • yhteistyössä vieroitusosastojen kanssa toteutetaan päihteidenkäytön ongel-matason ja toiminta- ja työkyvyn arviointitutkimuksia, eläkemahdollisuuksien arviointeja sekä kuntoutustutkimuksia.
 • ajolupa-asioissa arvioidaan päihderiippuvuutta

Päihde- ja riippuvuuskuntoutukseen hakeutuminen

Kuntoutukseen tai arviointiin hakeudutaan Sovatekin päihdepäivystyksen (päivystyspuhelin 014-26 60213), Alkoholivieroitusosaston tai Huumevieroitusosaston kautta. Hoito ja kuntoutuspalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia, lukuun ottamatta lääkärinlausuntoja. Kuntoutusta toteuttavat Riippuvuuskuntoutustyöryhmä sekä Korvaushoitotyöryhmä. 

Päihdepäivystys on arkisin klo 09.00 - 12.00. Päihdepäivystyksessä arvioidaan asiakkaan hoidon tarve.


Ylös

Ryhmässä tapahtuva päiväkuntoutus

 

AVOT, kuntouttava avohoitoryhmä

Kokoontuu kerran viikossa torstaisin klo 12.30–15.30. Ryhmä on avoin non-stop ryhmä, jonne voit tulla viettämään päihteetöntä hetkeä, jakamaan ajatuksia ja kokemuksia muiden ryhmäläisten kanssa.
>Lue lisää

 

Vanhempien ryhmä

Ryhmä on tarkoitettu vanhemmille, joilla on omia lapsia, adoptoituja lapsia tai jotka ovat raskaana ja joilla on päihdeongelma tai muu ongelmallinen riippuvuus. 
>Lue lisää

 

Kolmas kerta

Ryhmään voi hakeutua

 • työelämässä mukana olevat, jotka kokevat ongelmia omassa päihteiden käytössään
 • työstä hoitoon ohjatut
 • kuntoutustuella olevat henkilöt, jotka ovat palaamassa työelämään, ongelmia omassa päihteidenkäytössään
 • opiskelijat, joilla on ongelmia omassa päihteidenkäytössään.

>Lue lisää

 

Mielialakurssi

Kurssi on ohjattua vertaistoimintaa, jossa opiskellaan masennuksen itsehoitoa. Kurssilla opetellaan ja opitaan taitoja, jotka auttavat elämän vaikeuksissa ja tukevat arkipäivässä selviytymistä.
>Lue lisää

 

Kuntoutumiskurssi

Kuntoutumiskurssi on kahdeksan viikon pituinen avomuotoinen kuntoutumisohjelma. Kuntoutumiskurssilla hyö-dynnetään arjen kokemuksia osana kuntoutumisprosessia ja muutostyöskentelyä. Kurssi soveltuu asiakkaille, jotka etsivät selviytymiskeinoja oman arkensa elämänhallintaan tai tavoittelevat päihteetöntä elämää ja muutosta päihteidenkäyttöönsä. Kuntoutumiskurssilla asiakkaat saavat kurssin ohjaajien ja kurssin tuen elämänhallinnan ja elämänlaadun parantamiseen. Kuntoutumiskurssi sisältää luentoja, keskustelu- ja toiminnallisia ryhmiä sekä yksilötehtäviä ja tutustumiskäyntejä. Kurssin aikana laaditaan yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma yhdessä läheisten ja viranomaisverkoston kanssa. Ohjelmaan voi osallistua kotoa, asumispalveluyksiköstä tai vieroitusosastoilta käsin. 
>Lue lisää


Arviointi ja tutkimuspalvelut Elma

Elma työ- ja toimintakyvyn arviointitutkimuksilla tarkoitetaan vaikeasti päihdeongelmaisten asiakkaiden tutkimista ja heidän saamistaan oikeiden etuuksien piirin.

Kohderyhmät

 • alkoholinkäyttäjät, huumeidenkäyttäjät
 • sekakäyttäjät
 • kaksoisdiagnoosi-asiakkaat
 • pitkäaikaistyöttömät ja työikäiset vajaakuntoiset, joilla on päihteiden
  käyttöön liittyviä elämänhallinnan ongelmia
 • asiakkaat, joille tutkimusten tekeminen avohoidossa ei onnistu päihteidenkäytön vuoksi tai asiakas ei tule sovitusti tutkimuksiin 

>Lue lisää


Ylös

Kuntoutustutkimus

Kuntoutustutkimuksilla tarkoitetaan asiakkaiden tutkimista oikeiden ja tarkoituksenmukaisten kuntoutuspalvelujen ja työllistämistoimenpiteiden sekä sosiaalietuuksien löytämiseksi.

Kohderyhmät

 • pitkäaikaistyöttömät, joilla on elämänhallinnan ongelmia
 • työikäiset vajaakuntoiset
 • päihteidenkäyttäjät
 • kaksoisdiagnoosi-asiakkaat

>Lue lisää 


Palvelun- ja päihdekuntoutuksen tarpeen sekä työllistymisen esteiden arviointi

Palvelun- ja päihdekuntoutuksen tarpeen sekä työllistymisen esteiden arvioinnilla tarkoitetaan asiakkaiden arviointia oikeiden ja tarkoituksenmukaisten päihdekuntoutuspalvelujen sekä oikea-aikaisten työllistämistoimenpiteiden käynnistämiseksi.

Kohderyhmät

 • pitkäaikaistyöttömät, joilla on elämänhallinnan ongelmia
 • työikäiset vajaakuntoiset
 • päihteidenkäyttäjät
 • kaksoisdiagnoosi-asiakkaat

>Lue lisää

Toiminta- ja työkyvynarvio

Toiminta- ja työkyvynarviolla tarkoitetaan asiakkaiden tutkimista oikeiden ja tarkoituksenmukaisten kuntoutuspalvelujen sekä oikea-aikaisten työllistämistoimenpiteiden löytämiseksi.

Kohderyhmät

 • pitkäaikaistyöttömät, joilla on elämänhallinnan ongelmia
 • työikäiset vajaakuntoiset
 • päihteidenkäyttäjät
 • kaksoisdiagnoosi-asiakkaat

>Lue lisää 


Ylös

 

Opioidiriipuvasten korvaushoito

Opioidiriippuvaisten korvaushoitoa toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 286/2002 mukaisesti.

Korvaushoito on opioidiriippuvaisten kuntouttavaa, päihteettömyyteen tähtäävää tai haittoja vähentävää hoitoa. Hoidon tukena käytetään metadonilla tai buprenorfiinilla toteutettavaa hoitoa potilaille, joka eivät ole vieroittautuneet opioideista tieteellisesti perusteltuja ja yleisesti hyväksyttyjä hoitokäytäntöjä ja menettelytapoja noudattamalla muussa huumehoidossa.

Koska valtaosa opioidiriippuvaisista on tottunut käyttämään bubrenorfiinia suonen sisäisesti, on WHO:n suositusten mukaisesti ensisijainen lääkevaihtoehto metadoni (WHO Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence, 2009).

Hoitoon tulo ja hoitoprosessin eteneminen

Hoitoon tullaan Sovatekin päihdepäivystyksen, kuntien terveysasemien tai päihdeklinikoiden kautta.

Opioidiriippuvuus ja hoidon tarve arvioidaan 3-5 käynnin aikana.

Korvaushoidon aloitusjakso tehdään huumevieroitusosastolla. Aloitusjakso kestää 2-4 viikkoa.

Korvaushoitoa toteutetaan avohoitona. 

Korvaushoidon sisältö

 • kuntoutussuunnitelman ja hoitosopimuksen mukainen lääkitys
 • kokonaiskuntoutus 
 • yksilökeskustelut 
 • ryhmähoidot 
 • toiminta- ja työkyvyn arviointi 
 • palveluohjaus 
 • huumeseulat ja muut laboratoriotutkimukset

Ylös